Belastingadviespraktijk
Bert Karst

VOOR AL UW BELASTINGAANGIFTEN EN BIJBEHOREND BELASTINGADVIESWERK

Massaal bezwaar vermogensrendementsheffing IB 2017 !!


vrijdag 13 juli 2018 


Staatssecretaris Snel wijst de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslag IB 2017 aan als massaal bezwaar.De Belastingdienst verwacht veel bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing IB 2017. Aangezien het forfaitaire rendement box 3 vanaf 2017 anders wordt berekend dan voorheen, kunnen de lopende procedures massaal bezwaar tot en met de belastingjaren 2016 niet beslissend zijn voor bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing 2017 (en later). 


De staatssecretaris wijst daarom nu ook de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in de definitieve aanslagen IB 2017 aan als massaal bezwaar. Meer specifiek gaat het om de bezwaarschriften:

  • waarop ten tijde van de dagtekening van het besluit (7 juli 2018) nog geen uitspraak is gedaan of die tijdig worden ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop de in artikel 25e AWR bedoelde collectieve uitspraak wordt gedaan; en
  • die de volgende rechtsvraag bevatten: is de vermogensrendementsheffing in het belastingjaar 2017, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met: artikel 1 EP EVRM, zonder dat de schending van de ‘fair balance’ op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of het discriminatieverbod van art. 14 EVRM?


Zoals eerder is aangegeven moeten belastingplichtigen (ook na aanwijzing massaal bezwaar) wel altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen de vermogensrendementsheffing 2017. Bezwaarschriften tegen de definitieve aanslagen IB 2017, die zijn ingediend voor 15 juli 2018 en zijn gericht tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing worden behandeld als een tijdig ingediend bezwaarschrift.


Als een belastingplichtige van mening is dat in zijn geval de vermogensrendementsheffing een individuele en excessieve last vormt die in strijd is met de ‘fair balance, kan hij niet deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure. Deze belastingplichtige moet dan een individueel bezwaarschrift indienen. Het besluit aanwijzing massaal bezwaar vermogensrendementsheffing IB 2017 treedt in werking op 14 juli 2018 en werkt terug tot en met 7 juli 2018.


Meer informatie: Ministerie van financiën 7 juli 2018, nr. 2018-12775 (Stcrt 13 juli 2018, nr. 39781)